A kézdivásárhelyi szabadkőműves-páholy megszüntetése

Kategória: Kultúra


Szerző: Józsa Lajos

Erdélyben a 19. században alakultak szabadkőműves-páholyok Brassóban, Szebenben Kolozsváron, és 1781-ben Csíkszeredában. Dras­kovich János ezredes 1782-ben Csíksze­redából a páholy működését áthelyezte Kézdi­vásárhelyre.

 

Az Erdélyi páholyok nagymes­tere gróf Bánffy György volt. A Kézdi­vá­sárhelyi Szabadkőműves-páholy tagjai katonatisztek voltak, és katonai páholyként mű­ködött. Tagjai: Horváth és Kray ezredes, Szé­kely, Chevalier és Kisling kapitány, Czakó, Weinbrecht, Ernst és Betzmann főhadnagy, Kovács auditor, Molitor tábori pap és Tankó plébános. A kézdivásárhelyi páholy 1784-ben megszűnt, és tagjai a brassói, majd 1786-tól a nagyszebeni szabadkőműves-tagságot gya­rapították. Az 1795. június 6-án kelt rendelettel a szabadkőművesség az Osztrák–Ma­gyar Monarchiában megszűnt, miután a jakobinus mozgalmat leverték, és kivégezték Mar­tinovicsot és társait. (Abafi Lajos: A szabad­kő­művesség története Magyar­országon)
Erdélyben s az egész Monarchia területén a szabadkőműves-páholyok csak az 1830-as években alakulnak újra. A napóleoni háborúk idején szigorú utasításokat tettek közzé az eset­leges szabadkőműves-páholyok megalakulása ellen. Erről tanúskodik az alábbi guber­niumi levél, amelyet a 4423-as számmal kö­zöltek ki Háromszék adminisztrátorának:
,,Még a mult esztendőben május 14-röl 1199 udvari szám alatt költ kegyelmes Kir. Decrétum következéséűl megparancsoltatott volt kegyelmeteknek hogy ha a kegyelmetek kerűletében oly individumok találtatnak akik valamely kűlső ország tudós társaságoknak tagjai volnának azokat az arról készitett consignation melett ide bé jelenteni el ne mulasszák. Mivel pedig ke­gyel­metek mind eddig ezen parancsolatnak eleget nem tettek, meghagyatik ezennel hogy a fenn forgo tárgyban kiparancsolt tudósitást a jövő agusztus végéig felkűldeni el ne mulasszák.
Kolozsvár 12 máj. 1814. Bánffy."
(Sepsiszentgyörgyi Áll. Levéltár fond. 8 dos 2146 fil 1.)
Háromszék adminisztrátora pár sorban válaszolt a guberniumnak:
,,A mult esztendö juniusának 14-én kért rendelését azért nem telyesitettem mivel kerűle­temben nem hogy kűlső tudós társaságok volnának, de még a tudományokkal is keveset foglalkoznak."
A magyar történelem kiemelkedő egyéniségei, akik szabadkőművesek voltak: Kossuth Lajos, Klapka György, Kazinczy Ferenc, Szé­chenyi Ferenc, Bánffy György, Festetich György, Kőrösi Csoma Sándor és még sokan mások.

Forrás: 3szek.ro